Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        หน่วยงานหลักทางการศึกษา

กฏหมายและหลักเกณฑ์ทางการศึกษา
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.39
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 39
พรบ. กำหนดแผนและกระจายอำนาจ 42
ความรู้ทางการบริหารจัดการศึกษา
มาตราฐานการศึกษาแห่งชาติ
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
จัดการศึกษา คนพิการ ด้อยโอกาส พิเศษ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดการความรู้
Balanced Scorecard
สาระสำคัญขอบข่ายภารกิจ
ของสถานศึกษา
         กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งานสารบรรณ พ.ศ.2526
รวมระเบียบ/ข้อบังคับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ
ใปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย 52
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร2553
ระเบียบกฏหมาย สพฐ.
งานสารบรรณฉบับที่2 พ.ศ.2548
ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
การแก้วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน และ นักศึกษา พ.ศ.2547
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา2553
การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
การขอบคุณหรืออนุโมทนา/2547
การชักธงชาติในสถานศึกษา /2547
การพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุด ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
การรักษาความลับของทางราชการ44
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2534
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ.2550

คำสั่ง

เนื้อหา

10/46

-การใช้รถส่วนกลาง

22/46

-มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุ

25/46

-รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน
เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน

29/46

-การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา
ของลูกจ้างชั่วคราว

30/46

-รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

53/46

-การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา
ของลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยเงินนอกงบฯ

54/46

-ออกใบสุทธิหรือใบแทน
เมื่อพ้นสิบปี

60/46

-อนุมัติการจ่ายเงิน

143/46

-จัดหาพัสดุที่จำเป็น
ต้องระบุยี่ห้อ

145/46

-ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงิน
และใบแจ้งโอนกลับ
เงินงบประมาณ

148/46

-จัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ
์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

149/46

-การอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร

150/46

-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร

151/46

-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล

152/46

-การอนุมัติการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม

153/46

-การจัดฝึกอบรม

155/46

-ลงนามในแบบคำขอรับเงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ..ฯ

297/46

-อนุมัติจ่ายเงินค่ารับรอง
อาหารว่างเครื่องดื่ม
ในการประชุม

299/46

-อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต

301/46

-อนุมัติจ่ายเงินรางวัลกรรมกา
รสอบแข่งขันสอบ
คัดเลือกข้าราชการ

303/46

-อนุมัติจ่ายค่าดอกไม้ พวงมาลัย

305/46

-อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ

307/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่าย
ประเภทต่างๆ

309/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดรายการผลิต
และถ่ายทอดสด

311/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินงานของราชการ

313/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่

315/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งและประดับ
ไฟฟ้าบริเวณอาคาร

317/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับเครื่องแบบและเครื่องนอน

319/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้บริการ
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่****

321/46

-อนุมัติจ่ายก่อหนี้ผูกพัน
กรณีที่ไม่มีกฎหมาย
อนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น

323/46

-อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทำ
เครื่องหมายตอบแทน
ผู้ช่วยเหลือราชการ

325/46

-อนุมัติจ่ายค่าเช่าและ
ค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

327/46

-อนุมัติให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลา

329/46

-อนุมัติจ่ายเงินค่าโทรศัพท์
โทรสาร และค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

331/46

-ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้
สำเนาเอกสารแทน
ต้นฉบับที่สูญหาย

333/46

-อนุมัติใบรับรองการจ่ายเงิน
กรณีใบเสร็จสูญหายและ
ไม่อาจขอสำเนา

334/46

-อนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช
้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

335/46

-การขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รักษาการณ์และเจ้าหน้าทตำรวจควบคุมเงิน

336/46

-อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล

337/46

-คำนวณ จ่ายหรือเรียก
เงินค่า K โอนเปลี่ยนแปลง
เงินประจำงวดฯ

338/46

-อนุมัติจ่ายเงินยืม

339/46

-อนุมัติการขอยืมเงิน
นอกงบประมาณ

340/46

-อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง เช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์

342/46

-การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
สูญหาย

454/46

-การออกหนังสือรับรอง
สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง

832/46

-รับรองสิทธิการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของตนเอง

2367/46

-การทำลายหนังสือตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

108/47

-การมอบโอนพัสดุให้
แก่หน่วยงาน สังกัด สพฐ.

575/47

-เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบางประเภท

581/47

-การดำเนินการตาม พ.ร.บ.รถยนต์
และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก

687/47

-อนุมัติการใช้สิทธิเบิกและ
จ่ายค่าเช่าบ้าน

1241/47

-อนุมัติการติดตั้งและ
ย้ายโทรศัพท์
ประจำสถานที่ราชการ

1602/47

-การอนุญาตลาไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ

2864/47

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด

461/48

-อนุญาตใช้เงินสาธารณูปโภค
ซื้อดวงตราไปรษณีย์

889/48

-อนุมัติให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ในสถานที่ให้บริการเช่าที่พัก
อื่นที่มิใช่โรงแรม

1216/49

-การอนุมัติการเดินทาง
ไปราชการ

109/50

-การบรรจุแต่งตั้ง บังคับบัญชา
ดำเนินการทางวินัยฯ
ลูกจ้างประจำ

361/50

-การกำหนดบ้านพักและการ
จัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย

404/50

-การอนุญาตการลา การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างของลูกจ้างฯ

1482/50

-อนุมัติให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1625/51

-เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ

1626/51

-การปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ

facebook
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบความรู้-ความสามารถทั่วไป1
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (วิเคราะห์ภาษา)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (คำ-กลุ่มคำ วิเคราะห์โจทย์)
แนวข้อสอบ พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (เจตคติ)
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย)
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
แนวข้อสอบความรู้-ความสามารถทั่วไป2
โจทย์เลขอนุกรมล้วน ๆ ชุด 2
แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้-ความสามารถทั่วไป 3
แนวข้อสอบ วิชากฏหมายและ พรบ.
แนวข้อสอบ วิชาความรอบรู้
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
โจทย์คณิตศาสตร์+เลขอนุกรม
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ วิชาชีพครู ชุด 1
รวมไฟล์ พรบ. ที่ต้องใช้สอบ
ขอขอบคุณ..บอร์ดลุ้นบรรจุครู..
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
จำนวนคนที่ใช้บริการ
 

แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ ชุดที่ 13
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ ชุดที่ 14
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ(พัสดุ) ชุดที่ 16
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ(พัสดุ) ชุดที่ 17
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ(พัสดุ) ชุดที่ 18
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ ชุดที่ 20
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ ชุดที่ 21
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารงบประมาณ ชุดที่ 22
 
 
 
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป ชุดที่ 1
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป ชุดที่ 2
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป(การรับนักเรียน)ชุดที่3
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป(จัดตั้ง รวม เลิก)ชุดที่4
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป(ควบคุมภายใน)ชุดที่5
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป(เวรรักษาการณ์)ชุดที่6
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป(ลงโทษนักเรียน)ชุดที่7
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป (ระบบดูแล) ชุดที่ 8
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารทั่วไป (ระบบดูแล) ชุดที่ 9
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 8
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 9
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 10
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง 51 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง 51 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร ชุดที่ 4
แนวข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร ชุดที่ 5 แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ(งานประกัน)ชุดที่15
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ(งานประกัน)ชุดที่16
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 17
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 18
แนวข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร ชุดที่ 9 แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 19
แนวข้อสอบกลุ่มบริหารวิชาการ ชุดที่ 20
 
แนวข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร ชุดที่ 12  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


กระดานสนทนาการศึกษาไทย       แนวข้อสอบกฏหมายการศึกษา
      ประวัติการสอบแข่งขัน

สอบแข่งขันบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้อันดับที 1 (เทศบาลนครระยอง)
สอบแข่งขันบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้อันดับที 2 (สพท.ชย. 2)
สอบแข่งขันบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ติด 1 ใน 5 แต่ไม่ไปสอบสัมภาษณ์(เทศบาลเมืองราชบุรี)
สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้อันดับที 17 ระดับประเทศ

สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้อันดับที 3 สพม.30

สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้อันดับที 6 สพม.25

สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้อันดับที 8 สพม.31

สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้อันดับที 8 สพม.32

สอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้อันดับที 8 สพม.33

สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา(สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ)
ได้อันดับที 3 ระดับประเทศ

สอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สพป.ชย.2 ได้อันดับที่ 1 (รอบแรก)
อบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา สพป.ชย. ได้อันดับ ที่ 1
(รอบ 2)