Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


       เว็ปไซต์เตรียมสอบ

         กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งานสารบรรณ พ.ศ.2526
รวมระเบียบ/ข้อบังคับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ
ใปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานวิจัย 52
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร2553
ระเบียบกฏหมาย สพฐ.
งานสารบรรณฉบับที่2 พ.ศ.2548
ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
การแก้วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักเรียน และ นักศึกษา พ.ศ.2547
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา2553
การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
การขอบคุณหรืออนุโมทนา/2547
การชักธงชาติในสถานศึกษา /2547
การพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุด ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
การรักษาความลับของทางราชการ44
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2534
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ.2550
        แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 1
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 5
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 6
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 7
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 8
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 9
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา10
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา11
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา12
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา13
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา14
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา15
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา16
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา17
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา18
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา19
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา20
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา21
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา22
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา23
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา24
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา25
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา26
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา27
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา28
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา29
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา30
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา31
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา32
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา33
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา34
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา35
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา36
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา37
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา38
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา39
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา40
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา41
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา42
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา43
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา44
แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา45
แนวข้อสอบงานในหน้าที่ ชุดที่ 1

คำสั่ง

เนื้อหา

10/46

-การใช้รถส่วนกลาง

22/46

-มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุ

25/46

-รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน
เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน

29/46

-การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา
ของลูกจ้างชั่วคราว

30/46

-รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

53/46

-การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา
ของลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยเงินนอกงบฯ

54/46

-ออกใบสุทธิหรือใบแทน
เมื่อพ้นสิบปี

60/46

-อนุมัติการจ่ายเงิน

143/46

-จัดหาพัสดุที่จำเป็น
ต้องระบุยี่ห้อ

145/46

-ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงิน
และใบแจ้งโอนกลับ
เงินงบประมาณ

148/46

-จัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ
์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

149/46

-การอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร

150/46

-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร

151/46

-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล

152/46

-การอนุมัติการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม

153/46

-การจัดฝึกอบรม

155/46

-ลงนามในแบบคำขอรับเงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ..ฯ

297/46

-อนุมัติจ่ายเงินค่ารับรอง
อาหารว่างเครื่องดื่ม
ในการประชุม

299/46

-อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต

301/46

-อนุมัติจ่ายเงินรางวัลกรรมกา
รสอบแข่งขันสอบ
คัดเลือกข้าราชการ

303/46

-อนุมัติจ่ายค่าดอกไม้ พวงมาลัย

305/46

-อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ

307/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่าย
ประเภทต่างๆ

309/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดรายการผลิต
และถ่ายทอดสด

311/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินงานของราชการ

313/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่

315/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งและประดับ
ไฟฟ้าบริเวณอาคาร

317/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับเครื่องแบบและเครื่องนอน

319/46

-อนุมัติจ่ายค่าใช้บริการ
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่****

321/46

-อนุมัติจ่ายก่อหนี้ผูกพัน
กรณีที่ไม่มีกฎหมาย
อนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น

323/46

-อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทำ
เครื่องหมายตอบแทน
ผู้ช่วยเหลือราชการ

325/46

-อนุมัติจ่ายค่าเช่าและ
ค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

327/46

-อนุมัติให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลา

329/46

-อนุมัติจ่ายเงินค่าโทรศัพท์
โทรสาร และค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

331/46

-ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้
สำเนาเอกสารแทน
ต้นฉบับที่สูญหาย

333/46

-อนุมัติใบรับรองการจ่ายเงิน
กรณีใบเสร็จสูญหายและ
ไม่อาจขอสำเนา

334/46

-อนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช
้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

335/46

-การขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รักษาการณ์และเจ้าหน้าทตำรวจควบคุมเงิน

336/46

-อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล

337/46

-คำนวณ จ่ายหรือเรียก
เงินค่า K โอนเปลี่ยนแปลง
เงินประจำงวดฯ

338/46

-อนุมัติจ่ายเงินยืม

339/46

-อนุมัติการขอยืมเงิน
นอกงบประมาณ

340/46

-อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง เช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์

342/46

-การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
สูญหาย

454/46

-การออกหนังสือรับรอง
สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง

832/46

-รับรองสิทธิการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของตนเอง

2367/46

-การทำลายหนังสือตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

108/47

-การมอบโอนพัสดุให้
แก่หน่วยงาน สังกัด สพฐ.

575/47

-เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบางประเภท

581/47

-การดำเนินการตาม พ.ร.บ.รถยนต์
และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก

687/47

-อนุมัติการใช้สิทธิเบิกและ
จ่ายค่าเช่าบ้าน

1241/47

-อนุมัติการติดตั้งและ
ย้ายโทรศัพท์
ประจำสถานที่ราชการ

1602/47

-การอนุญาตลาไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ

2864/47

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด

461/48

-อนุญาตใช้เงินสาธารณูปโภค
ซื้อดวงตราไปรษณีย์

889/48

-อนุมัติให้เบิกค่าเช่าที่พัก
ในสถานที่ให้บริการเช่าที่พัก
อื่นที่มิใช่โรงแรม

1216/49

-การอนุมัติการเดินทาง
ไปราชการ

109/50

-การบรรจุแต่งตั้ง บังคับบัญชา
ดำเนินการทางวินัยฯ
ลูกจ้างประจำ

361/50

-การกำหนดบ้านพักและการ
จัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย

404/50

-การอนุญาตการลา การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างของลูกจ้างฯ

1482/50

-อนุมัติให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1625/51

-เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ

1626/51

-การปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ

facebook

 


สถิติจำนวนผู้เข้าชม
จำนวนคนที่ใช้บริการ
 
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี 2557  วิชาความรอบรู้  จำหน่ายราคาชุดละ 290 บาท     จัดส่งทางไปรษณีย์ (ฟรีค่าจัดส่ง)   พิเศษสำหรับท่านที่สั่งซื้อตอนนี้แถมฟรี CD CAI แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2557  วิชากฏหมายการศึกษา และวิชาความรอบรู้  พลวัต การเมือง สังคม และนโยบายรัฐบาล (ปกติจำหน่าย CD แผ่นละ 100 บาท) ท่านใดสนใจกรอกใบสั่งซื้อได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1l5pzUNZrfkofLGp-lEca4O3UYUxM5js-h6JxgY_mvgg/viewform  วิธีการชำระเงิน :  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย   บัญชีออมทรัพย์  สาขาภูเขียว  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ   ชื่อบัญชี นายทรงกลด   หิรัญเกิด   เลขที่บัญชี  285-0-05581-6 ติดต่อที่เบอร์โทร 086-257-5074           

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดส่ง cai ทาง E-mail ราคาชุดละ 70 บาท
สั่งซื้อที่  www.rongsongkot.com หรือ rongsongkot@gmail.com  โทร 086-257-5074
วิธีการชำระเงิน :  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์  สาขาภูเขียว  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
ชื่อบัญชี นายทรงกลด หิรัญเกิด  เลขที่บัญชี 285-0-05581-6
***หากท่านให้จัดส่งเป็นแผ่น CD ชุดละ 100 บาท 8 ชุด รวมเป็นเงิน 800 บาท ค่าจัดส่ง จะคิดค่าจัดส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ 30 บาท ต่อ 1 บิล /EMS : จะคิดค่าจัดส่งพัสดุ 60 บาท ต่อ 1 บิล รวมเงินค่า CD + ค่าจัดส่ง เป็นเงิน
830 บาท(ส่งพัสดุไปรษณีย์) หรือ 860 บาท (EMS)กรุณาระบุ ทศนิยมสองตัวเป็นตัวใด ๆ ก็ได้ เช่น 860.03
***หากท่านให้จัดส่งเป็นไฟล์เอกสาร cai เราจะจัดส่งให้ท่านทาง E-mail ซึ่งค่าใช้จ่ายจะลดลงเหลือราคา
ชุดละ 70 บาท 8 ชุด รวมเป็นเงิน 560 บาท เพราะไม่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ และไม่มีกล่อง ไม่มีแผ่น CD
 
ขอขอบคุณทีมงานสอบผ่าน 2555
 
กระดานสนทนาการศึกษาไทย       แนวข้อสอบกฏหมายการศึกษา


       ความรอบรู้..จากครูเซ็นเตอร์.เนต

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ของสพฐ.

 คำแถลงนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
์ต่อรัฐสภาวันที่ ๒๓ส.ค.๕๔
ครั้ง)
 แผนการบริหารราชการแผนดินฉบับ
ราชกิจจาฯของยิ่งลักษณ์ พ.ศ.2555-2558
 แผนการศึกษาชาติ2545-2559
 การก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน638
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ
(52
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของ ศธ. ปี2555-2558
 (625รั้ง)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
2556
 (535 ครั้ง)
 แถลง 8 นโยบายการศึกษา รมว.ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง

       update  กฏ ระเบียบ คำสั่ง

DVD..เตรียมสอบกฏหมาย

        หน่วยงานหลักทางการศึกษา

      ผลงานระดับประเทศ
SAM_1099b.jpg
 
SAM_0909d.jpg
 
SAM_0900d.jpg
 
กฏหมายและหลักเกณฑ์ทางการศึกษา
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของ จนท.39
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 39
พรบ. กำหนดแผนและกระจายอำนาจ 42
ความรู้ทางการบริหารจัดการศึกษา
มาตราฐานการศึกษาแห่งชาติ
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
จัดการศึกษา คนพิการ ด้อยโอกาส พิเศษ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การจัดการความรู้
Balanced Scorecard
สาระสำคัญขอบข่ายภารกิจ
ของสถานศึกษา
แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบความรู้-ความสามารถทั่วไป1
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (วิเคราะห์ภาษา)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (คำ-กลุ่มคำ วิเคราะห์โจทย์)
แนวข้อสอบ พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (เจตคติ)
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย)
แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
แนวข้อสอบความรู้-ความสามารถทั่วไป2
โจทย์เลขอนุกรมล้วน ๆ ชุด 2
แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้-ความสามารถทั่วไป 3
แนวข้อสอบ วิชากฏหมายและ พรบ.
แนวข้อสอบ วิชาความรอบรู้
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
โจทย์คณิตศาสตร์+เลขอนุกรม
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ วิชาชีพครู ชุด 1
รวมไฟล์ พรบ. ที่ต้องใช้สอบ
ขอขอบคุณ..บอร์ดลุ้นบรรจุครู..